Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Akcja Miasto przedstawiły listę 12 najważniejszych zadań dla przyszłego prezydenta Wrocławia. Wśród „prac” znalazły się postulaty związane ze środowiskiem, rewitalizacją i transportem publicznym.

Programy większości kandydatów są mocno ogólnikowe, a co za tym idzie niemożliwe do późniejszej weryfikacji. Nasze postulaty oparliśmy więc o twarde wskaźniki i dane liczbowe, tak, aby Wrocławianie mogli z ich wypełnienia rozliczać przyszłego Prezydenta” – możemy przeczytać na stronie internetowej, poświęconej zadaniom. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Akcja Miasto sformułowały „12 prac dla Wrocławia”, których realizacji będą oczekiwać od przyszłego prezydenta Wrocławia.

Pierwsza z nich związana jest z czystym powietrzem. Aktywiści oczekiwać będą likwidacji 90% pieców w mieszkaniach komunalnych do końca kadencji – w tym 100% w Śródmieściu (osiedla Przedmieście Świdnickie, Przedmieście Oławskie, Plac Grunwaldzki, Ołbin, Nadodrze, Stare Miasto). Kolejny postulat to zwiększenie z 25 milionów w 2018 roku do 40 milionów złotych rocznie budżetu na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej i nasadzeń oraz z 10 mln złotych w 2018 roku do minimum 20 mln złotych rocznie budżetu na wydatki inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskie.

Trzecią „pracą” dla przyszłego prezydenta będzie utrzymanie obecnego poziomu finansowania Programu Rowerowego, czyli 150 milionów złotych na inwestycje w ciągu całej kadencji. W postulatach znalazła się także adaptacja miasta do zmian klimatycznych, powszechne remonty kamienic i podwórek, zwiększenie nakładów bieżących na remonty nawierzchni chodników czy zwiększenie powierzchni miasta, objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Przyszły prezydent stanie również przed wyzwaniem poprawy stanu technicznego  torowisk, wprowadzenia na skrzyżowaniach bezwzględnego priorytetu dla tramwajów oraz zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji zbiorowej o 1/3. W postulatach znalazło się także stworzenie i realizacja programu wsparcia dla przedsiębiorczości lokalnej oraz realizacja Wrocławskiego Programu Tramwajowego.

Aktywiści zachęcają kandydatów do wsparcia tych 12 postulatów i złożenia wrocławianom publicznej obietnicy ich realizacji. Jak mówią, ich realizacja nie będzie łatwa i porównują postulaty do 12 prac Herkulesa. Czy przyszły prezydent dorówna mitycznemu herosowi, który wykonując niemożliwe do wykonania dla zwykłych ludzi prace, przeszedł do wierzeń i historii jako symbol siły, męstwa i odwagi oraz obrońca ludzi? Tego dowiemy się w trakcie trwania kadencji przyszłego prezydenta Wrocławia.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Wikipedia commons