Gwardia Wrocław do 15 stycznia musi opuścić budynek przy ulicy Krupniczej. Tego domaga się właściciel – Agencja Mienia Wojskowego. AMW swoją decyzję uzasadnia negatywną opinią, wydaną po kontrolach stanu technicznego oraz wartości użytkowej budynku. Coraz więcej osób angażuje się w walkę o wstrzymanie wyprowadzki, a tymczasem Agencja Mienia Wojskowego wywiesiła na budynku tablicę przestrzegającą przed spadającymi elementami dachu.

Poniżej komentarz KS „Gwardia” do stanowiska AMW:

W dniu 8 stycznia pojawiło się na oficjalnej stronie Agencji Mienia Wojskowego stanowisko dotyczące nieruchomości przy ulicy Krupniczej 15. Pojawiło się w nim kilka kwestii, które jako KS „Gwardia” postanowiliśmy dopowiedzieć, dla jasności przekazu. 

KS „GWARDIA” – BEZUMOWNY UŻYTKOWNIK

Agencja Mienia Wojskowego przejęła nieruchomość w drugiej połowie 2017 roku akceptując istniejący, a nawiązany z poprzednim właścicielem obiektu, stosunek prawny do dnia jego wygaśnięcia, tj. do 31 grudnia 2017 roku. Obecne żądanie wydania obiektu związane jest przede wszystkim z zaleceniami po kontroli stanu technicznego obiektu oraz z koniecznością przerwania stanu bezumownego korzystania z nieruchomości przez KS “Gwardia”.

 • KS „Gwardia” pragnie przypomnieć o pełnomocnictwie z dnia 7 września 2017 roku od AMW we Wrocławiu. Jest to bowiem upoważnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości położnej przy ul. Krupniczej 15 przez p. Sylwię Szymańską przed Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. Zarówno w sprawach dotyczących utrzymania przedmiotu użyczenia, w tym konserwacji i napraw niezbędnych do utrzymania substancji i estetyki budynku.
 • W 2018 roku we wrześniu rozmowy prezes Szymańskiej odnośnie chętnych na siatkę na obiekcie od strony ulic Krupniczej i Podwale, w celu zabezpieczenia elewacji na przyszłość.

KS „Gwardia” we Wrocławiu użytkuje obiekt położony na nieruchomości przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu bez tytułu prawnego od 1 stycznia 2018 roku. Jednocześnie, mimo że sam Klub Sportowy „Gwardia” nie uiszczał w tym czasie żadnych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości, wynajmował część jej powierzchni podmiotom trzecim (jako lokale gastronomiczne), osiągając miesięcznie przychód w wysokości ok. 19 tys. zł netto miesięcznie. Dodatkowo, KS „Gwardia”, również bez podstawy prawnej wynajmował odpłatnie – niezgodnie z przeznaczeniem – część obiektu na cele mieszkaniowe.

 • Od stycznia do listopada 2018 roku koszt podstawowych mediów (woda, ciepło, prąd) wyniosła ok. 235 tysięcy złotych netto. Co daje średnio 21,3 tysięcy złotych kosztów ponoszonych przez KS „Gwardia” z tytułu podstawowych mediów. Podana kwota ok. 19 tys. złotych netto pochodząca z wynajmowania części obiektu podmiotom trzecim (czyt. lokale gastronomiczne) była zatem jedyną możliwością pokrycia kosztów podstawowych mediów. Dodatkowo należy pamiętać, że nie wliczone są w to m.in. monitoring, remonty, bieżące awarie, zabezpieczenie obiektu/ochrona, którą KS „Gwardia” pokrywała z własnych środków.
 • Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego § 27, teren 13 U-X.
 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 13U-X ustala się następujące przeznaczenia:
  1) podstawowe – komercyjne usługi centrotwórcze, o których mowa w § 5 ust. 4, wraz z zielenią urządzoną;
  2) uzupełniające:
  a) gastronomia,
  b) apartamenty i usługi hotelowe od drugiej kondygnacji wzwyż,
  c) usługi turystyki i rozrywki,
  d) usługi wypoczynku i sportu.
 • Dodatkowo należałoby uzupełnić, że przeznaczenie II oraz III piętra budynku przy ul. Krupniczej pod zamieszkanie zbiorowe nastąpiło jeszcze w okresie zarządzania budynkiem przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i pierwotnie lokale na tych piętrach były przeznaczone do zamieszkania przez funkcjonariuszy Policji. Klub objął w użytkowanie nieruchomość już z takim ustalonym przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń (zakwaterowanie zbiorowe oraz działalność gospodarcza) i nie zmieniał ich funkcjonalności.

PROPOZYCJE POROZUMIENIA I UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO

Między KS „Gwardia” we Wrocławiu a AMW nigdy nie zostało zawarte jakiekolwiek formalne porozumienie ustalające warunki dalszego korzystania z nieruchomości przez klub. Faktem jest jednak, że Agencja stale (tj. od dnia wygaśnięcia stosunku stanowiącego podstawę dla korzystania z nieruchomości, a więc począwszy od 1 stycznia 2018 r.) podejmowała wysiłki związane z uregulowaniem stanu prawnego. Niestety, propozycje AMW kierowane do KS „Gwardia” w większości spotykały się z odmową akceptacji ich warunków.

 • KS „Gwardia” ze swojej strony również podejmowała wysiłki związane z uregulowaniem stanu prawnego. Posiadamy korespondencję, dotyczącą negocjacji w sprawie wysokości czynszu z AMW we Wrocławiu oraz Warszawie, poczynając od stycznia 2018 r. Odbyło się również spotkanie w warszawskiej centrali AMW, 25.04.2018, z wiceprezesem Dominikiem Zarembą.  Od czerwca do listopada 2018 roku otrzymaliśmy niekorzystne propozycje umowy dzierżawy całego obiektu, w ostatniej z wersji, bez części mieszkalnej, w formie projektu. Stąd też nasze zaskoczenie koniecznością wyprowadzki, pomimo wcześniejszych, wstępnych ustaleń dotyczących możliwości pozostania w obiekcie – pomimo negatywnych opinii z wyników kontroli technicznych.

Do dnia wezwania przez AMW do opróżnienia nieruchomości strony nie były w stanie porozumieć się co do formy i zasad korzystania z obiektu przez klub. Wynikało to przede wszystkim ze stanowiska klubu, który oczekiwał, że warunki potencjalnej umowy pozwolą mu na dalszą możliwość pełnego wykorzystania nieruchomości i czerpania z tego tytułu korzyści finansowych, bez obowiązku ponoszenia ciężarów związanych z koniecznymi remontami obiektu (np. zagrażających bezpieczeństwu instalacji elektrycznych czy niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego).

 • Kwestie finansowe są wyjaśnione w punkcie trzecim naszego ustosunkowania się do oświadczenia. Dodatkowo jesteśmy zaskoczeni faktem obowiązku ponoszenia kosztów dotyczących np. instalacji elektrycznych w zabytkowym budynku, przez inny podmiot, niż właściciel nieruchomości.

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

W 2018 roku Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu zlecił wykonanie kontroli pięcioletniej stanu obiektu. W wyniku kontroli stwierdzono, że stan techniczny obiektu, a także znajdujących się w nim instalacji stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób tam przebywających. AMW w trosce o zdrowie i życie osób korzystających z obiektu, a szczególnie dzieci z placówek oświatowych, którym nieruchomość udostępniał Klub Sportowy „Gwardia”, poinformowała o wynikach tej kontroli przedstawicieli klubu. Przez cały okres użytkowania obiektu KS „Gwardia” we Wrocławiu nie podejmował jakichkolwiek wysiłków skierowanych na poprawę stanu obiektu, w tym nie dokonał należytego jego zabezpieczenia przeciwpożarowego i nie wyeliminował innych zagrożeń, związanych np. z niezadowalającą strukturą obiektu – takich jak wykruszenia tynków i spoiw, odspojenia elementów architektonicznych, etc.

 • Podobnie jak w przypadku punktu dotyczącego naprawy instalacji elektrycznych, w przypadku struktury obiektu – w/w tynków oraz spoiw, czy też odspojenia architektonicznego – mowa o remontach w porozumieniu na linii właściciel-konserwator.
 • KS „Gwardia” przez cały okres użytkowania obiektu wykonywał m.in.: remont dachu sali judo; malowanie szatni, pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, pokojów trenerskich; renowacja parkietu hali sportowej; wymiana trybun; naprawa instalacji przeciwpożarowych. Dodatkowo bieżące naprawy elektryczne, wodnokanalizacyjne, itd. Dla ukazania formatu kosztów ponoszonych przez KS „Gwardia”, w roku 2018 wydano na ten obszar w granicach 150 tysięcy.

Agencja Mienia Wojskowego w związku ze stanem technicznym obiektu, zagrażającym życiu i zdrowiu użytkowników, była zmuszona do wezwania do opuszczenia budynku bezumownego użytkownika tj. klub KS „Gwardia” do końca 2018 roku. Pismem z 7 listopada 2018 r. Agencja wezwała KS „Gwardia” we Wrocławiu do opróżnienia i wydania nieruchomości w stanie wolnym do dnia 31 grudnia 2018 r.

 • Dodajmy, że 23 listopada odbyło się spotkanie w siedzibie AMW we Wrocławiu z przedstawicielami KS „Gwardia”, gdzie przedstawiono projekt dzierżawy całego obiektu, w ostatniej z wersji, bez części mieszkalnej.

Następnie, 28 grudnia 2018 r. w związku z prośbą o umożliwienie przedłużenia terminu opróżnienia nieruchomości, Agencja wyraziła zgodę na przesunięcie tego terminu na 15 stycznia br., ale wyłącznie w odniesieniu do rzeczy ruchomych stanowiących własność KS „Gwardia” we Wrocławiu. Jednocześnie w przedmiotowym piśmie wskazano, że opróżnienie nieruchomości z osób i zaprzestanie jakiejkolwiek działalności na nieruchomości bezwzględnie nastąpić winno do końca 2018 r. co ma bezpośredni związek z zagrażającym życiu i zdrowiu stanem obiektu.

PROPOZYCJE DLA MIASTA WROCŁAW

Agencja Mienia Wojskowego dwukrotnie zwracała się do Miasta Wrocław o dokonanie zamiany nieruchomości położonej przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu na inną, pozostającą w zasobach jednostki samorządowej. Pierwsze pismo wysłane zostało przez AMW 7 czerwca 2018 r., a następnie – ponowiono wystąpienie w tej sprawie – pismem przesłanym 3 października 2018 r. Miasto Wrocław dotychczas nie zajęło stanowiska co do ewentualnej zamiany nieruchomości.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Obecnie we wrocławskim oddziale regionalnym  AMW trwają analizy dotyczące dalszego sposobu zagospodarowania tej nieruchomości po jej protokolarnym wydaniu przez KS „Gwardia”. Nieruchomość zostanie zagospodarowana stosownie do obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Po wypracowaniu stanowiska przez Oddział Regionalny AMW zostaną one przedstawione do akceptacji prezesowi Agencji Mienia Wojskowego. Środki uzyskane z zagospodarowania obiektu AMW przeznaczy, zgodnie ze swoimi ustawowymi zadaniami, na inwestycje związane z zakwaterowaniem żołnierzy. AMW nie ma żadnych informacji na temat planów zlokalizowania w tej nieruchomości placówki muzealnej.

 • KS „Gwardia” nie ma fizycznej możliwości do opuszczenia obiektu w terminie do 15 stycznia 2019 roku. Na stanie klubu jest między innymi sprzęt sportowy typu: ring bokserski, słupki siatkarskie, maty tatami, wyposażenie siłowni, ławki gimnastyczne, itp. Ponadto musimy zabezpieczyć meble oraz dokumentację – archiwum klubu – dokumenty dot. między innymi realizacji zadań państwowych.


Autor: Ola Sopuch