Radni sejmiku wojewódzkiego uchwalili budżet Dolnego Śląska na przyszły rok. Według założeń, najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie m.in. na transport, kulturę, edukację i ochronę środowiska.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku będzie miał do dyspozycji 1,34 mld złotych. W porównaniu z rokiem poprzednim, dochody wzrosnąć mają o ponad 56 mln złotych. Planowana na 2019 rok nadwyżka budżetowa wyniesie 1 mln 900 tys. zł, natomiast nadwyżka operacyjna – 224 mln 700 tys. zł. Wysokość zadłużenia w przyszłym roku wynieść ma 608 mln zł. W porównaniu z 2018 rokiem wydatki na inwestycje wzrosną o ponad 47 mln zł. Największe wydatki zaplanowane są na transport, wsparcie rozwoju regionalnego, kulturę, edukację oraz ochronę środowiska.

Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 721 mln złotych. Kwota ta jest więc o 17 mln złotych większa niż w ubiegłym roku. Najważniejsze projekty, uwzględnione w budżecie, to modernizacja dróg wojewódzkich, kontynuacja budowy obwodnic dolnośląskich miast, dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich oraz rozpoczęcie procedury przejmowania linii kolejowych.
Ponad 87 mln złotych przeznaczone zostanie na budowę północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Na rozpoczęcie prac budowlanych przy południowym odcinku trzeba będzie jednak poczekać. Zarząd nie wpisał bowiem do budżetu środków na ten cel. Według marszałka Cezarego Przybylskiego inwestycja ta jest niemożliwa do wykonania w 2019 roku.

– Odcinek przez Wysoką został przesunięty ze względów formalno-prawnych. Czekamy na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jeżeli będzie ona pozytywna to procedury związane z formułą „zaprojektuj i wybuduj” będą trwały około roku. Czyli w 2019 roku nie będziemy w stanie wydać większych pieniędzy. Z tego względu pieniądze zarezerwowane na ten odcinek przesuwamy na kolejne lata  mówił marszałek Cezary Przybylski.

W 2019 roku ma rozpocząć się za to realizacja etapu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od ronda w Żernikach Wrocławskich do skrzyżowania z Grota Roweckiego.
Na projekty sportowe i turystyczne zarezerwowano 31 mln złotych. W budżecie województwa uwzględniono również środki na działalność kulturalną w wysokości 97 mln złotych. Podobnie jak w latach ubiegłych, ponad 6 milionów z tej kwoty przeznaczonych zostanie na rozbudowę wrocławskiej Opery. 5 milionów złotych przeznaczonych ma zostać natomiast na ochronę zabytków. Ponad 78 mln złotych samorząd wyda na działalność 17 instytucji kultury prowadzonych przez Samorząd Województwa. W planach jest także kontynuacja modernizacji Teatru Polskiego oraz  rozpoczęcie modernizacji budynku Panoramy Racławickiej.
Kwotę, przekraczającą 132 mln zł, zarezerwowano na wsparcie rozwoju regionalnego. To o 20 mln więcej niż w 2018. Pieniądze te pozwolić mają na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, sfinansowanie kolejnej edycji Dolnośląskiego Bonu na Innowacje, a także na pomoc dla dolnośląskich przedsiębiorców.
Na ochronę zdrowia zaplanowano w przyszłorocznym budżecie ponad 50 mln złotych. Oprócz tego na leczenie Dolnoślązaków w „marszałkowskich” szpitalach województwo ma ok. 1,5 miliarda złotych. Pieniądze te nie są formalnie zapisane w budżecie województwa, wynikają bowiem z kontraktów podpisywanych z NFZ. Jedną z kluczowych inwestycji samorządu województwa w ramach ochrony zdrowia ma być budowa nowego szpitala onkologicznego. Aktualnie trwa procedura wyłaniania potencjalnych wykonawców dla tej inwestycji.
Na integrację społeczną zaplanowano ponad 50 mln zł w tym m.in. na pomoc społeczną, organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, na współfinansowanie i tworzenie nowych miejsc w dolnośląskich żłobkach.
Kwota zaplanowana na zadania związane z rolnictwem i ochroną środowiska to niemal 49 mln zł. Połowę tej kwoty zarezerwowano na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych, czy odnowę wsi i rozwój obszarów wiejskich.
Na edukację i naukę zaplanowano wydatki w wysokości 92 mln zł, w tym na funkcjonowanie 19 placówek oświatowych 63 mln zł. Ponad 7 mln z tej kwoty pozwolić ma na kontynuowanie projektu „Zintegrowani”, którego głównym celem jest objęcie wsparciem i walka z ubóstwem podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: pixabay.com