Samorząd województwa dolnośląskiego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekażą 100 milionów złotych na technologie biomedyczne. Województwo Dolnośląskie podpisało również porozumienie z Politechniką Wrocławską na kwotę około 21 milionów na realizację projektów badawczych. 

Porozumienie między województwem dolnośląskim a NCBR, podpisane 28 września, będzie polegało na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii biomedycznych „Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych”. Strefa ta obejmować będzie obszar zaawansowanych technologii robotycznych, technologii mikro i nanoinżynieryjnych oraz obszar nowoczesnych technologii i prototypowych podsystemów funkcjonalnych, adaptowalnych, np. w leczeniu personalnym. Wspólne przedsięwzięcie to m.in. szansa na zintegrowanie wsparcia regionalnego i centralnego na rzecz rozwoju technologii biomedycznych na Dolnym Śląsku. Do jego realizacji przeznaczone zostanie, zarówno przez województwo jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, po 50 milionów  na ogłaszane przez siebie konkursy (POIR i RPO), w których aplikować mogą projekty B+R, wpisujące się w Agendę Badawczą. Łączny budżet wsparcia publicznego na przedsięwzięcie wyniesie więc 100 milionów złotych.

Umowa sprowadza się to tego, że NCBR które w nazwie ma „narodowe” i musi działać na płaszczyźnie ogólnopolskiej, daje pewną otulinę badawczą tym przedsięwzięciom, które później mają się w jakimś sensie się materializować jako korzyści regionalne. Tutaj ta synergia, ta współpraca jest rzeczywiście bardzo zasadna. Jeżeli region charakteryzuje się pewną specyfiką, specjalizacją i chce koncentrować środki na wzmocnienie tego potencjału, to my tymi środkami, którymi dysponujemy na poziomie krajowym, chcemy takie działania wesprzeć – mówi prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Takie umowy mamy podpisane z województwem lubelskim, łódzkim, śląskim i teraz z dolnośląskim, więc widać, że jest to zjawisko silnie się upowszechniające. Uważam, że o ile prace badawcze czy prace rozwojowe rzeczywiście muszą mieć poziom bardzo dużej otwartości na wszelkiego rodzaju środowiska, w tym międzynarodowe, to ta implementacja jest zawsze lokalna – dodaje.

Zarząd Województwa podjął decyzję o złożeniu propozycji współpracy do NCBR w dziedzinie technologii biomedycznych po dokonaniu analizy popytu na projekty B+R (badawczo-rozwojowe) ze strony potencjalnych beneficjentów konkursów oraz kluczowych potrzeb, wpływających na jakość życia mieszkańców.

Dzięki łączeniu dyscyplin technicznych, chemicznych, biotechnologicznych oraz medycznych, dolnośląscy naukowcy rozwijają takie dziedziny jak robotyka medyczna czy zaawansowana diagnostyka medyczna.

– Ta umowa przede wszystkim dotyczy projektów biomedycznych, które będą realizowane na terenie Dolnego Śląska, a więc mówimy tu o robotyce, o bardzo precyzyjnych protezach, telemedycynie, biomedycynie. Zbudowaliśmy silne podstawy rozwoju Dolnego Śląska. W tej chwili jako priorytet traktujemy sferę społeczną, w tym przede wszystkim zdrowie. Chcemy, aby przede wszystkim Dolnoślązacy leczyli się w bardzo dobrych, ale i świetnie wyposażonych szpitalach, przy wykorzystaniu olbrzymiego potencjału naszych uczelni, bo podpisujemy porozumienie w obecności rektora Politechniki – tam też te pomysły powstają – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Nie byłoby tych pomysłów bez współpracy również z Uniwersytetem Medycznym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasz szpital na ulicy Kamieńskiego, kierowany przez profesora Wojciecha Witkiewicza, jako chyba jedyny wojewódzki szpital w Polsce ma status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. To olbrzymie wyróżnienie. Tam były realizowane różnego rodzaju projekty naukowo-badawcze, czyli z jednej strony mamy współpracę z uczelniami, klinikami, ale i również z naszym szpitalem wojewódzkim – dodaje.

 

Pierwsze konkursy w ramach tego przedsięwzięcia planowane są przez NCBR na początek przyszłego roku.

Samorząd województwa dolnośląskiego podpisał również porozumienie z Politechniką Wrocławską. W sumie uczelnia na realizację projektów przeznaczy 21 milionów, z czego dofinansowanie wyniesie 16 milionów, a 5 milionów to wkład własny.

– Te pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację laboratorium, certyfikowanego przez Komisję Europejską i przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zaznacza Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. – Laboratorium prowadzi badania w wielu obszarach, m.in. lotnictwa z poważnymi przedstawicielami światowej gospodarki. Liczę na to, że po tej modernizacji, będzie to nowoczesne laboratorium, spełniające wymogi badawcze.

 

cezary przybylski i rektor politechniki


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch