Niektóre wydatki można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem od dochodów osób fizycznym (PIT). Eksperci Kancelarii A.F.O. wskazują niektóre z takich wydatków.

A.F.O. podpowiada jak zaoszczędzić / fot. DW

Artykuł 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje, że podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu określonych wydatków.

Poniżej przedstawiamy niektóre z kosztów pomniejszające dochód, a zatem wpływające bezpośrednio na kwotę podatku płaconego państwu.

 

Składki na ZUS

Artykuł 21 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o PIT, stanowi, że odliczeniu od dochodu podlegają zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Co ważne odliczeniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne opłacone za granicą, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

O ile nie ma problemu z udowodnieniem składek emerytalnych, rentowych itd. zapłaconych w Polsce (podstawa do ich zapłaty wynika z odrębnych ustaw, do tego płatnicy składek maja obowiązek doręczenie deklaracji PIT-11 do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika), to udowodnienie poniesionych wydatków na składki emerytalne, rentowe itd. przewidziane przez ustawodawstwo kraju członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii może- pozornie- sprawiać trudność. W takim przypadku najłatwiej postarać się o odpowiednik naszego PIT-11, lub inny dokument potwierdzający wysokość zapłaconych składek oraz przetłumaczyć go na język polski.

 

Internet

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 6a ustawy o PIT, można odliczyć do 760 zł z tytułu użytkowania Internetu. Podstawą dokonania odliczenia jest kwota rzeczywiście poniesiona, wynikająca z faktur, wystawionych przez dostawcę Internetu nie przewyższająca wskazanej wyżej kwoty. Nie ma znaczenia czy faktura została wystawiona w tradycyjnej- papierowej- formie, czy też została ona przesłana w drodze elektronicznej. Jednak, aby możliwe było odliczenie kosztów na Internet na podstawie tzw. e- faktur, konieczna jest nasza wcześniejsza zgoda na otrzymywanie takich dokumentów. Oczywiście faktura musi zawierać nazwisko osoby- użytkownika Internetu, która dokonuje odliczenia. Co istotne ustawa nie mówi o tym ile osób może dokonać odliczenia, zatem, jeśli na fakturze widnieją imiona i nazwiska kilku osób, to każda z nich ma prawo do dokonania odliczenia w wysokości do 760 zł.

 

Krwiodawstwo

Ustawodawca chcąc zachęcić obywateli do dobrowolnego oddawania krwi, przewidział, że każda osoba, która nieodpłatnie odda krew będzie mogła odliczyć jej wartość od dochodu. W tym przypadku wielkość odliczenia ustalona została na 6% dochodu.

Jak obliczyć wartość krwi? Związana jest ona z ekwiwalentem pieniężnym jaki można otrzymać jeśli odda się odpłatnie krew i wynosi zarówno dla osocza, jak i składników krwi 130 zł za 1 litr.

Przykład: w trakcie roku oddało się 1,8 litra krwi (zasadniczo są to cztery donacje w ciągu roku). Zatem 1,8 mnożymy razy 130, co równa się 234 zł.

Do skorzystania z odliczeń konieczne jest posiadanie zaświadczenie potwierdzające dane osoby dokonującej donacji, wartość oddanej krwi lub jej składników wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi. Dokument ten wydawany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (we Wrocławiu mieści się on na pl. Czerwonego Krzyża) na żądanie osoby, która oddała krew. Poświadczenie to nie musi był dołączone do deklaracji PIT, ale trzeba je posiadać do końca terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe.

 

Uwaga!

Wskazane odliczenia wykazuje się w deklaracji PIT/0, którą należy złożyć wraz z deklaracją PIT-37 składaną do końca kwietnia.

Podana wyżej kwota odliczenia za użytkowanie Internetu jest maksymalną sumą wydatków poniesionych w ciągu roku podatkowego, który dla celów PIT jest równoważny z rokiem kalendarzowym.

 

(Bartosz Twardak)

 

 

ZOBACZ INNE PORADY PODATKOWE:

– Wynajem mieszkania

– Sprzedaż mieszkania po niskiej cenie – uwaga na PCC

– Podatek od spadku i darowizn – który urząd jest właściwy?

– Nie zapłacisz podatku od spadku i darowizn jeśli dochowasz terminu

– Za pamiątki z wakacji można zapłacić dwa razy