Kontynuując wskazówki na temat obowiązków jakie trzeba spełnić, aby nie płacić podatku od spadku i darowizn, eksperci z kancelarii doradztwa podatkowego A.F.O., informują do jakiego urzędu skarbowego (US) trzeba złożyć wypełniony formularz SD-Z2.

Jak dostaniemy spadek czy darowiznę, warto wiedzieć, gdzie się udać / fot. DW

 

Przepisów regulujących właściwość organów podatkowych w sprawach nabycia spadku lub darowizny nie znajdziemy w ustawie o podatku od spadków i darowizn, ani w Ordynacji podatkowej.

Właściwość miejscowa urzędów skarbowych właściwych do sprawy spadków i darowizn (i nie tylko takich!) wynika z treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. 2005 nr 165 poz. 1371 ze zm.), dalej rozporządzenie MF. Dokładniej rzecz ujmując, przepisem regulującym tę kwestię jest § 7 rozporządzenia MF.

 

Spadek

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia MF, w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku, jeśli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego, właściwy US jest określany według miejsca położenia nieruchomości.

Ten sam urząd skarbowy jest właściwy gdy wraz z wyżej wymienionymi nieruchomościami i prawami rzeczowymi, nabędziemy inne prawa majątkowe (np.: akcje w spółkach, autorskie prawa majątkowe do utwory literackiego) lub rzeczy ruchome (np.: biżuterie, samochód). Jeśli odziedziczymy tylko rzeczy ruchome lub prawa rzeczowe, urzędem właściwym jest związany z miejscem zamieszkania spadkodawcy, a gdy nie da się takiego ustalić- miejscem jego ostatniego pobytu.

 

Przykład 1: Na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jako jedyny spadkodawca, nabywamy: samochód, mieszkanie własnościowe położone przy ulicy Zachodniej 55 oraz 2.000 zł. Urzędem właściwym jest urząd na terenie, którego położona jest nieruchomość, tu. US Wrocław- Stare Miasto przy ul. Inowrocławskie 4j.

 

Przykład 2: Na podstawie zapisu testamentowego, potwierdzonego przez notariusza, nabywamy 15.000 zł; spadkodawca przed śmiercią mieszkał przy ul. Armii Krajowej 10 – urzędem właściwym będzie ten w zasięgu mieszkał spadkodawca, tu. US Wrocław – Krzyki przy ul. Sztabowej 100.

 

Darowizna

 

W paragrafie 7 ust. 2 rozporządzenia MF, uregulowano jaki urząd jest właściwy w sprawach zgłaszania nabycia na podstawie darowizny. W przypadku, gdy na podstawie darowizny otrzymamy: nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a także gdy wraz z nieruchomością i w/w prawami otrzymamy prawo majątkowe lub rzeczy ruchome- właściwy jest, tak jak w przypadku nabycia spadku, US właściwy we względu na położenie nieruchomości.

Istotna różnica pojawia się, gdy otrzymujemy tylko rzeczy ruchome lub prawa majątkowe. Wtedy urzędem właściwym jest urząd pod jaki podlega osoba, która nabyła rzeczy lub prawa majątkowe, ze względu na swoje miejsce zamieszkania w dniu nabycia darowizny a, gdy nie można ustalić takiego miejsca- miejsce pobytu nabywcy w dniu otrzymania darowizny.

 

Przykład 3: Na podstawie darowizny otrzymujemy od rodziców samochód osobowy, mieszkamy przy ul. Maślickiej 24 – urzędem właściwym jest urząd Wrocław-Fabryczna przy ul. Ostrowskiego 5.

 

(Bartosz Twardak)