Nie wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów osób fizycznym (PIT). Eksperci Kancelarii A.F.O. wskazują niektóre dochody wolne od podatku.

Eksperci AFO podpowiadają od czego nie trzeba płacić podatku / fot. DW

W art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f., ustawodawca wskazał zamknięty katalog dochodów wolnych od PIT.

 

Poniżej przedstawiamy zwolnienia, z których naszym zdaniem najczęściej mogą skorzystać czytelnicy. (Sam katalog z art. 21 ust. 1 liczy 137 punktów!).

 

Zapomogi dla ofiar zdarzeń losowych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.f., wolne od PIT są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (np. pożar domu), klęsk żywiołowych (np. powodzi), długotrwałej choroby lub śmierci w wysokości nieprzekraczającej w roku 2.280 zł. Wolne od podatku są również świadczenie otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub budżetu samorządów (gmin, powiatów) w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym (np. długotrwała choroba, pożar bloku mieszkalnego)- art. 21 ust. 1 pkt. 26a u.p.d.o.f.

 

Alimenty

Alimenty wypłacane na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz na dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną są wolne od PIT (art. 21 ust. 1 pkt. 127 lit a) u.p.d.o.f.). Jeśli alimenty są płacone na inne niż wyżej wymienione wyżej osoby, otrzymywane na podstawie wyroku sądu lub ugody zawartej przed sądem, wolne są do wysokości 700 zł miesięcznie (art. 21 ust. 1 pkt. 127 lit b) u.p.d.o.f.).

 

Wygrane w konkursach

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wolne od PIT są jednorazowe wygrane w wysokości do 760 zł, w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środku masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), a także w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, oraz wygrane związane ze sprzedażą premiową (co nie dotyczy sytuacji, gdy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością nagrodę otrzyma podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą).

 

Stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów

Wolne od PIT są dochody otrzymane w formie stypendiów wypłacane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowych oraz ustawy o stopniach i tytule naukowych w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, zatwierdzone przez ministra szkolnictwa wyższego- art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f., nie podlegają PIT dochody z tytułu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, doktorantów wypłacane z budżetu państwa, samorządu oraz ze środków własnych szkół i uczelni, jeśli istnieje podstawa do wypłaty takich świadczeń w odrębnych ustawach.

Nie podlegają zapłacie PIT stypendia otrzymane przez uczniów i studentów, jeśli ich wysokości i zasady zostały ustalone w uchwale przez jednostki samorządu terytorialnego, a także stypendia dla uczniów i studentów wypłacane przez organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia nie działające dla zysku) w wysokości nieprzekraczającej w roku kwoty 3.800 zł- art. 21 ust. 1 pkt 40b u.p.d.o.f.

Jeśli student zostanie skierowany przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe, to dochód w wysokości nieprzekraczającej w roku 2.280 zł jest zwolniony z zapłaty PIT- art. 21 ust. 1 pkt 89 u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 61 u.p.d.o.f., wolne od PIT są kwoty umorzonych pożyczek lub kredytów studenckich udzielonych zgodnie z przepisami ustawy o kredytach i pożyczkach studenckich.

 

(Bartosz Twardak)