Aż 75 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych pięciu lat podniesie poziom wydatków na badania i rozwój (B+R), lub co najmniej pozostawi je na obecnym poziomie. Aby jednak ich aktywność mogła się rozwijać, firmy potrzebują nie tylko większej liczby zachęt ze strony państwa, ale także zachęt o wyższej wartości.

Raport „Corporate R&D Report 2013„, jest pierwszą w Polsce próbą określenia i oceny znaczenia czynników, które wpływają na wysokość wydatków przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową (R&D).

Po raz pierwszy badanie zostało jednocześnie przeprowadzone w pięciu krajach Europy Środkowej (Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Chorwacji). To wyjątkowa okazja, aby zidentyfikować, połączyć i porównać otrzymane wyniki, a także obserwować trendy w tych najważniejszych w regionie krajach.

Badanie umożliwiło ocenę, czy regulacje w Środkowej Europie motywują przedsiębiorców do inwestycji w badania i rozwój oraz pozwoliło na określenie kierunków zmian, które poprawiłyby ich efektywność.

Jak pokazuje badanie „Corporate R&D Report”, przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte w pięciu krajach Europy Środkowej, firmy mają ograniczoną wiedzę na temat dotacji i zachęt podatkowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej. W Polsce jedynie 41proc. przedsiębiorców deklaruje posiadanie wiedzy o tych udogodnieniach, a zaledwie 16 proc. kiedykolwiek z nich korzystało.

Dlaczego przedsiębiorcy nie korzystają z zachęt na działalność badawczo-rozwojową?

 • Niezgodność z wewnętrzną polityką
 • Korzystanie z dotacji jest skomplikowane i sformalizowwane
 • Prowadzone działania nie spełniają kryteriów
 • Kryteria oceny nie uwzględniają ryzyka w projektach B+R
 • Nie mogę zobowiązać się do utrzymania zatrudnienia
 • Ryzyko zmiany priorytetów biznesowych

Kluczowe wnioski nt. działalności badawczo-rozwojowej firm w Europie Środkowej

 • Podczas gdy 75% przedsiębiorstw uważa, że wydatki na działalność badawczo-rozwojową pozostaną na tym samym poziomie lub wzrosną w najbliższych dwóch do pięciu lat, znajomość systemu zachęt i dotacji jest nadal bardzo niska. Co więcej, istnieje duża rozbieżność pomiędzy samą wiedzą, a faktycznym korzystaniem z zachęt i dotacji. To wyraźnie wskazuje na duży potencjał zwiększenia wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój, a także dowodzi, iż możliwe byłyby lepsze wyniki w tym zakresie dzięki lepszemu dostosowaniu systemu zachęt do potrzeb przedsiębiorstw.
 • Większość respondentów deklaruje, że większy nacisk na zachęty podatkowe, w przeciwieństwie do dotacji, zachęciłby ich do większych wydatków na B+R. Niemniej jednak, w związku z tym, że prawie 30% firm ma wątpliwości co do podejścia organów podatkowych, zachęty podatkowe są nadal postrzegane jako kłopotliwe.
 • Wyniki wskazują, że system podatkowy wspierający działalność B+R jest nadal skomplikowany i niejasny, co oznacza, że zmiany systemowe prowadzące do rozszerzenia ulg podatkowych cieszyłyby się popularnością.
 • Jednym z największych problemów jest fakt, iż firmy nie mają pewności, czy ich działalność zostanie uznana przez organy podatkowe za kwalifikującą się do ulg podatkowych.
 • Innym ważnym wnioskiem jest to, że tylko 4,9% firm jest bardziej zainteresowana finansowaniem zwrotnym niż dotacjami. Należy to wziąć pod uwagę w procesie zatwierdzania zasad wdrażania unijnych funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, tym bardziej, że zamierza się zastąpić szeroko rozumiane dotacje bezzwrotne instrumentami zwrotnymi.

(więcej informacji: www.deloitte.com)