Ponad 330 milionów złotych przeznaczone zostanie na remonty i budowy dróg na Dolnym Śląsku. To o 110 milionów więcej niż zagospodarowano na ten cel od 2016 roku. Wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak przedstawił nowy rządowy program budowy i remontów dróg.

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych został przyjęty przez rząd 18 września. Ma on na celu m.in. podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, a także wyrównanie szans rozwojowych regionów oraz budowanie spójności terytorialnej. Pozwoli również na finansowanie inwestycji w większym zakresie niż obecnie.

Z Funduszu będzie można sfinansować do 80 procent inwestycji. Do tej pory takie wsparcie zapewniało finansowanie maksymalnie w 50 procentach. Dotacja na jeden projekt wyniesie do 30 milionów złotych, czyli sześciokrotnie więcej niż obecnie. Pieniądze rozdzielane będą przez rząd między województwa, a te organizowały będą konkursy na ich podział. Listy rekomendowane przez wojewodę do dofinansowania zatwierdzać będzie Prezes Rady Ministrów. To on ostatecznie zadecyduje, która gmina zasługuje na pieniądze.

Na Dolnym Śląsku w 2019 roku planowane wsparcie na budowę i remonty dróg lokalnych i powiatowych wyniesie około 334 milionów złotych. Z Funduszu Dróg Samorządowych pochodzić będzie około 270 milionów złotych, natomiast ponad 64 miliony będą z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Do tej pory w latach 2016-2018 do dyspozycji wojewody była kwota ponad 216 milionów złotych.

– Te zapóźnienia, jeśli chodzi o drogi lokalne, faktycznie są ogromne i postępujące od wielu lat. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pieniądze, które były do tej pory przekazywane, były duże w stosunku do tego, co było wcześniej, ale niewystarczające. Ostatnio mieliśmy nabór i wpłynęło  sto czternaście wniosków. Mogliśmy zrealizować tylko kilkanaście. Dziś myślę, że będziemy mogli w dużo większym stopniu pomóc gminom i powiatom. Te pieniądze będą tak naprawdę jeszcze większe, bo do tych trzystu trzydziestu milionów złotych, które są dotacją, trzeba doliczyć wkład własny gmin i powiatów. Myślę, że w dwa tysiące dziewiętnastym roku około pół miliarda złotych zostanie przekazane na inwestycje w drogi gminne i powiatowe. W mojej ocenie jest to skok niemalże cywilizacyjny, a porównuję ten program do programu 500+ w sferze społecznej. Myślę, że efekt będzie mniej więcej bardzo podobny – mówi Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski.

Udogodnieniem dla samorządów ma być zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu środków, dzięki rezygnacji z planowania corocznego oraz możliwość dofinansowania zadań o charakterze wieloletnim.  Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu uzależniona ma być od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch