Rada Miasta przyjęła budżet na 2019 rok. Radni jednogłośnie uchwalili także 90 proc. bonifikatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na gruntach miejskich. Powołano także dwie nowe komisje.

Ostatnia sesja Rady Miasta Wrocławia w bieżącym roku kalendarzowym upłynęła pod znakiem debaty nad budżetem na 2019 rok i bonifikatą.

Budżet uchwalony

Rada Miasta przyjęła przedstawiony przez prezydenta Jacka Sutryka projekt budżetu na 2019 rok. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, przeciw było 11. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Według przyjętej uchwały budżetowej, miasto w 2019 roku planuje wydać 4 mld 720 mln zł. Dochody wynieść mają 4 mld 490 mln zł. Deficyt planowany jest natomiast na 230 mln zł. Kwota, przeznaczona na inwestycje, wynieść ma ponad 795 mln zł. Najważniejsze z nich to poprawa infrastruktury drogowej (ponad 70 mln zł), remont ul. Buforowej (ok 63 mln zł), transport szynowy (48 mln zł), nowa linia tramwajowa na Nowy Dwór (45,5 mln zł), program inicjatyw Rad Osiedli (ok 33 mln zł), program rowerowy (ponad 19 mln zł) i program likwidacji niskiej emisji (15 mln zł).

Klub Prawa i Sprawiedliwości, pomimo uwzględnienia przez prezydenta ich poprawek, wydał negatywną opinię dla przyszłorocznego budżetu. Decyzję argumentowano m.in. tym, że mimo zmian, budżet nadal jest jednak kontynuacją budżetów byłego prezydenta Rafała Dutkiewicza i wiele aspektów wymaga poprawy. Znaczna większość członków klubu PiS zagłosowała przeciwko nowemu planowi wydatków. Projekt prezydenta poparli natomiast: Koalicyjny Klub Obywatelski, Nowoczesna oraz Sojusz dla Wrocławia.

Bonifikata bez zmian

Zapadła także decyzja ws. bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W projekcie prezydent Jacek Sutryk początkowo zakładał wprowadzenie 60 proc. bonifikaty, jednak na sesji Rady Miasta złożył autopoprawkę, powracając tym samym do 90-procentowej bonifikaty. Uchwała został przyjęta jednogłośnie. Za jej przyjęciem głosowało 36 radnych obecnych na sali sesyjnej. Według wyliczeń skarbnika miasta Marcina Urbana, w związku ze zmianą przyznanej bonifikaty z 60% do 90%, do budżetu miasta w przyszłym roku ma wypłynąć o 2,7 mln zł mniej niż założono w projekcie.

Nowe komisje w Radzie Miejskiej

Powołane zostały również dwie nowe komisje: Inicjatyw Gospodarczych oraz Do Spraw Polityki Senioralnej. Za powołaniem nowych komisji głosowało 24 radnych, przeciw było 8, wstrzymało się 2. Obiekcje co do treści zadań komisji zgłaszał radny Jarosław Krauze. Apelował on, aby w treści zadań znalazł się zapis, dotyczący współpracy z jednostkami Urzędu Miasta, związanymi merytorycznie z przedmiotową działalnością komisji.

Przewodniczącym Komisji Inicjatyw Gospodarczych został Janusz Chudzik. Przewodniczącą Komisji Do Spraw Polityki Senioralnej została Agata Gwadera-Urlep, która zrezygnowała z przewodniczenia Komisji Sportu i Rekreacji. Na jej miejsce wybrany został Maciej Zieliński.

Do zadań Komisji Do Spraw Polityki Senioralnej należeć ma w szczególności opiniowanie projektów uchwał wpływających do komisji, kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, wspieranie wszelkich form aktywności i możliwości edukacji seniorów.

W zadaniach Komisji Inicjatyw Gospodarczych wpisano zagadnienia dotyczące tworzenia warunków rozwoju gospodarczego Wrocławia, pobudzania i wspierania przedsiębiorczości, w tym projektów innowacyjnych, sprawy dotyczące handlu (w tym targowisk, kiermaszów i jarmarków okolicznościowych), opiniowanie wniosków o wydanie opinii w sprawie lokalizacji kasyn oraz sprawy związane z umieszczaniem reklam w przestrzeni miejskiej.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch