Sytuacja dalej pozostaje nierozwiązana. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydała oświadczenie, w którym informuje, że nie może wydać zgody w sprawie budowy z powodów proceduralnych.

Na budowę 6-kilometrowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia nie zgadzają się mieszkańcy miejscowości Wysoka, przez którą miałaby przebiegać trasa obwodnicy. Przeciwnikiem budowy w tym wariancie jest także wójt gminy Kobierzyc, zwolennikami są zaś mieszkańcy Wrocławia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony  Środowiska nie ma zamiaru wydawać zgody na budowę, dopóki inwestor, czyli Urząd Marszałkowski nie przeprowadzi kolejnych konsultacji społecznych.

W wydanym oświadczeniu RDOŚ twierdzi, że inwestor nie uzupełnił dokumentacji w odpowiedni sposób, a złożone przez niego dokumenty dotyczące przebiegu obwodnicy przez Wysoką są niespójne, a w niektórych częściach wręcz się wykluczają. Dodaje również, że brak wystarczających wyjaśnień uzasadniających wybór tego wariantu jest niezgodny z prawem, tak samo jak odmowa ponownego przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Nieuzupełnienie dokumentacji, a także niewyjaśnienie rozbieżności i nieścisłości w raporcie z pewnością wydłuży termin wydania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach, a także może spowodować jej uchylenie przez organ II instancji w przypadku zaskarżenia decyzji przez strony postępowania.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nadal utrzymuje także, że po zmianie proponowanego wariantu przebiegu trasy obwodnicy konieczne jest przeprowadzenie kolejnych konsultacji społecznych. W wypadku niedopełnienia tej kwestii proceduralnej konsekwencją może być wstrzymanie unijnego dofinansowania na budowę drogi, które opiewa na kwotę 90 mln zł.


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcie: mat. inwestora