6 marca 2012 roku przy ulicy Na Grobli 1-15 we Wrocławiu odbędzie się uroczystość zawieszenia wiechy na obiekcie GEOCENTRUM. Realizowany w ramach projektu  „Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej (Etap I)”. 

fot.DW/ Widok na kompleks od strony rzeki Oławy

 

 GEOCENTRUM jest projektem inwestycyjnym o charakterze edukacyjno-badawczym, który umożliwi zintensyfikowanie działań na rzecz innowacyjności oraz wspomagania technologii i technik ważnych dla gospodarki Dolnego Śląska w dziedzinach związanych z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi, takich jak przemysł surowcowy, budownictwo, inżynieria lądowa oraz inżynieria środowiskowa.

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 7.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

 

 Przedmiotem niniejszego projektu jest Etap I inwestycji dla 3 wydziałów: Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (przedmiotem oddzielnych projektów będą kolejne etapy). Etap I GEOCENTRUM zostanie ulokowany na terenie działek przy ul. Na Grobli. W obrębie budynku będą znajdowały sie sale dydaktyczne oraz laboratoria dydaktyczno-badawcze (wykorzystywane do celów dydaktycznych), pomieszczenia dla pracowników realizujących proces dydaktyczny oraz pomieszczenia biurowe dla obsługi procesu dydaktycznego. W założeniach przestrzennych dla etapu I budynek użytkowany będzie jednocześnie przez 3 wyżej wymienione wydziały, zaś jego układ funkcjonalno-przestrzenny powinien być jak najlepiej dostosowany do takiego założenia. Planowany budynek stanowić ma zintegrowane, odpowiadające współczesnym standardom i wymogom centrum dydaktyczne na miarę XXI wieku. Projekt powinien wykorzystywać i podkreślać walory lokalizacji nad rzeką, bliskie sąsiedztwo centrum miasta oraz istniejącej części campusu Politechniki Wrocławskiej. Wpisanie projektu w strukturę miasta i jego powiązanie z otoczeniem powinno kształtować prestiżowy, nowoczesny i niepowtarzalny wizerunek nowych obiektów uczelni, a także przyczynić się do podniesienia atrakcyjności miasta i regionu. 

(Politechnika Wrocławska)