Po pożarze przy ulicy Szczecińskiej Miasto wzmożyło kontrole dotyczące gospodarowania odpadami na terenie Wrocławia. Do tej pory skontrolowano 12 miejsc składowania odpadów, złożono zawiadomienie do prokuratury w sprawie kart przekazania odpadów oraz zabezpieczono ponad 45  pojemników wypełnionych niebezpiecznymi chemikaliami.

Kontrole rozpoczęto po pożarze, który wybuchł 16 grudnia 2018 roku na nielegalnym składowisku odpadów przy ulicy Szczecińskiej. Kilka dni po pożarze prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wystosował dwa wnioski do prokuratury. Dotyczyły one wznowienia śledztwa, umorzonego w październiku oraz objęcia postępowania karnego nadzorem prokuratury.

– Sytuacja przy Szczecińskiej była nam dobrze znana. Od wielu lat toczyło się tam postępowanie administracyjne, które zakończyło się na początku ubiegłego roku. Skończyło się wnioskiem o wszczęcie postępowania przez prokuraturę. W październiku ubiegłego roku to postępowanie zostało przez prokuraturę umorzone. Prezydent Sutryk zapowiedział złożenie wniosku do prokuratury o wznowienie postępowania, a jednocześnie o objęcie specjalnym nadzorem tego postępowania, zważywszy na wagę sprawy. Otrzymaliśmy bardzo szybko odpowiedz od prokuratury, iż godzi się na wszczęcie postępowania i objęcie nadzorem, przekazując rozpoznanie do prokuratury okręgowej – mówi wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada.

Pożar przy ulicy Szczecińskiej stał się impulsem do wzmożenia kontroli składowisk odpadów na terenie Wrocławia. Do tej pory skontrolowano pięć miejsc, a w siedmiu kontrola trwa nadal. Planowane są też kontrole w kolejnych kilkunastu.

– Wszczęliśmy postępowania kontrolne w wielu miejscach. Jako pierwsze wytypowaliśmy dwanaście miejsc, które chcieliśmy skontrolować głównie z powodu podejrzenia zagrożenia pożarowego. Pięć z tych kontroli zakończyło się do dnia dzisiejszego, siedem trwa nadal. W przypadku siedmiu kolejnych mamy wyznaczone terminy kontrolne, w przypadku czterech trwa proces zawiadamiania. W żadnym z przypadków na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie pożarowe – mówił Adam Zawada.

Kontroli dokonywały zespoły złożone z przedstawicieli Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Do tej pory skontrolowano pięć miejsc nielegalnego składowania odpadów, w których wydano nakazy ich usunięcia. Prowadzone są także kontrole w składowiskach odpadów, prowadzonych przez przedsiębiorstwa.

– Skontrolowaliśmy do tej pory dwanaście miejsc: pięć miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów oraz siedem miejsc, w których działają przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W skontrolowanych miejscach nielegalnego gromadzenia odpadów zostały wydane nakazy usunięcia odpadów oraz terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy po zakończeniu tych terminów okaże się, że odpady nie zostały usunięte, będzie prowadzona dalsza egzekucja tych obowiązków – mówiła Małgorzata Demianowicz, zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW. – Odnośnie do kontroli prowadzonych u przedsiębiorców, kontrole mają na celu przede wszystkim sprawdzenie, czy działalność ta jest prowadzona zgodnie z przepisami i zgodnie z wydanymi pozwoleniami. Te kontrole się rozpoczęły, przedsiębiorcy aktualnie dostarczają nam dokumentację, które jest weryfikowana. Sprawdzane są przede wszystkim: karty przekazania odpadów, ewidencje odpadów, umowy najmu terenu, umowy dzierżawy terenu, umowy z przedsiębiorcami na zagospodarowanie odpadów. Sprawdzane są również sprawozdania, które przedsiębiorcy mają obowiązek przedkładania marszałkowi województwa.

Działania funkcjonariuszy przyczyniły się również do zlikwidowania, znajdującego się przy ulicy Strzegomskiej 145, składowiska 45 zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy. Zawierały one roztwór kwasu octowego i stanowiły potencjalne zagrożenie dla środowiska. Wszystkie pojemniki zostały odpowiednio zabezpieczone, a następnie wywiezione do utylizacji. W związku z tą sytuacją zapowiedziano kolejne kontrole.

– Komendant Straży Miejskiej wydał polecenie skontrolowania wszystkich punktów skupu złomu, ale nie tylko. Na razie mamy listę 87 miejsc, które planujemy skontrolować, które mogą się kojarzyć ze skupami złomu, ale niekoniecznie muszą być nimi z punktu widzenia formalnego. Działania już są prowadzone. Kontrole przeprowadzają zarówno funkcjonariusze z Wydziału Środowiska i Rolnictwa, jak i strażnicy osiedla, dzięki którym ta lista jest cały czas uzupełniana. Chcemy w przyszłości, aby ta wymiana informacji między mieszkańcami a radą osiedla była na wyższym poziomie. Pozwoli nam to uzyskiwać informacje, które wskażą kolejne miejsca, w których może być coś niepokojącego – mówił Waldemar Forysiak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Wrocławiu.

Efektem prowadzonych w ostatnim czasie prac było również zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na podrobienie dokumentów – kart przekazania odpadów oraz użycia dokumentów jako autentycznych. W toku prowadzonych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa UM działań stwierdzono, że przy inwestycji Obwodnica Leśnicy posłużono się „podrobionymi kartami przekazania opadów jako autentycznymi dokumentami potwierdzającymi rzekomo prawidłowe zagospodarowanie odpadów wytworzonych w ramach realizowanego zadania”.  W tej sprawie powiadomiona została prokuratura, która wszczęła postępowanie.

Ponadto Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia wszczął postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorstwa Alba, które na terenie Wrocławia prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi. W 2013 roku firma dwukrotnie dopuściła się utylizacji odpadów w nieprzeznaczonym do tego miejscu. Przekazała ona bowiem odpady do instalacji innej niż wskazana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, tj. zagospodarowała odpady w swojej instalacji zamiast przetransportowania ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Rudnej Wielkiej. Firma, odwołując się od wydanej w tym zakresie decyzji Prezydenta Wrocławia, nakładającej na przedsiębiorstwo karę finansową, wystąpiła na drogę sądową. Od listopada 2017 roku dokumentacja sprawy znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który bada sprawę.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch